KINOWAR: Film a setkání pro Ukrajinu 20 dní v Mariupolu

KINOWAR: Film a setkání pro Ukrajinu 20 dní v Mariupolu
(2023, 94 min)

Režie: Mstyslav Chernov

Dokumentární válečný film, 94 min. +18 let.

English and Ukrainian below

Kinovarta pořádá cyklus projekcí čtyř ukrajinských filmů KINOWAR na podporu Ukrajiny. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice, uvádějí v Kině 35 dokumentární film 20 dní v Mariupolu režiséra Mstyslava Černova z roku 2023. Po projekci bude následovat diskuse s historičkou a dokumentaristkou Mariiou Sulialinou a Davidem Stulíkem, zvláštním zmocněncem pro východní partnerství na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, moderovaná specialistkou na ukrajinistiku a novinářkou Lenkou Víchovou.

Za účasti nadace ALIPH, která se zabývá ochranou kulturního dědictví v oblastech válečných konfliktů. Více než 160 projektů připadá na obnovu ukrajinského dědictví.

Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován sdružení Museum for Change, které se zabývá ochranou muzeí a kulturního dědictví na Ukrajině.

Výtěžek z prodeje ukrajinských kulinářských specialit a uměleckých předmětů bude věnován na pomoc spolku Berehyni z Irpenya, který sdružuje ukrajinské ženy zajišťující materiální podporu vojáků.

Rezervace vstupenek do Kina 35. Prodej vstupenek na místě: Fanda - 150 Kč, Dárce - 300 Kč, Patron - 500 Kč, Mecenáš - 1000 Kč.

Jazyky: ukrajinština, angličtina, čeština

Akce KINOWAR probíhá v kinech Atlas, Bio Oko a Edison Filmhub, a dále představí filmy Láska nade vše, Den v Ukrajině, a Jaro v Buči.

Večer je součástí projektu Sdílení ukrajinských příběhů v Praze, podpořeného pražským klastrem EUNIC. Je realizován díky Fonds Culture of Solidarity, který je financován Evropskou kulturní nadací.
#CultureofSolidarityFund


Více o filmech

20 dní v Mariupolu
2023
Původní název : 20 днів у Маріуполі / Ukrajina
Režie : Mstyslav Černov
Jazyky: ukrajinština, angličtina
Titulky: CZ
Dokumentární válečný film
94 min., +18 ans

Nominace a ocenění: 23 cen a celkem 49 nominací, včetně: nominace na Oscara za nejlepší dokumentární film 2024, ocenění na festivalu Sundance 2023 a na Mezinárodním filmovém festivalu v Clevelandu 2023.

Tým ukrajinských novinářů uvězněných v obleženém městě Mariupol se po začátku ruské invaze snaží pokračovat ve své práci dokumentující válečná zvěrstva... Jako jediní mezinárodní reportéři, kteří ve městě zůstali, zachycují to, co se později stalo určujícím obrazem války. Umírající děti, masové hroby, bombardování porodnice. Po téměř deseti letech dokumentování mezinárodních konfliktů pro The Associated Press, včetně rusko-ukrajinské války, je 20 dnů v Mariupolu prvním celovečerním filmem Mstyslava Černova. Film čerpá z osobních záběrů jeho vlastní země ve válce. Nabízí živý a drásavý popis civilistů chycených v pasti obležení, stejně jako vhled do toho, jaké to je podávat svědectví ze zóny konfliktu. Jeho novinářská práce zasáhla celý svět.

Mariupolská pevnost Poslední den na Azovstalu
2022
Ukrajina
Režie: Yuliia Hontaruk, Dmytro "Orest" Kozatskyi
Jazyky: bez dialogů
Žánr - krátký film
4 min 39

Mariupolská pevnost je série filmů založených na videohovorech s vojáky, kteří jsou nyní obklíčeni v Mariupolu na „Azovstalu“.
Od začátku obléhání režisér hovoří s vojáky z pluku Azov a odhaluje jejich portréty.
Orest, vedoucí tiskové služby pluku Azov, je součástí jednotky Azovstal od začátku obléhání Mariupolu. V předvečer odchodu ze zničené továrny natočil film na rozloučenou.

 

 

ENG

Kinovarta holds KINOWAR, a cycle of 4 screenings in support of Ukraine. In partnership with the French Embassy and the Ukrainian Embassy in the Czech Republic, a screening of the documentary film 20 Days in Mariupol, directed by Mstyslav Chernov, will be presented at Kino 35. The screening will be followed by a discussion with historian and documentarist Mariia Sulialina and David Stulík, Special Envoy for the Eastern Partnership, Czech MFA , moderated by Lenka Víchová, specialist in Ukrainian studies and journalist.

In the presence of the ALIPH foundation, which works to protect heritage in conflict zones, including over 160 projects to protect Ukrainian heritage.

All profits will be donated to the Museum for Change organization, which works to preserve museums and heritage in Ukraine.

Sale of Ukrainian culinary specialities and artworks in aid of Berehyni z Irpenya, an association of Ukrainian women working to provide material support for soldiers.

Reservation for the event at Kino 35. Ticket sales on site: Fan - 150 Kč; Donor - 300 Kč; Patron - 500 Kč; Sponsor - 1000 Kč.

Languages: Ukrainian, English, Czech

The KINOWAR event will also be held at the Kino Atlas, Bio OKO and Edison Filmhub cinemas to screen the films Love Is Worth Everything, When Spring Came to Bucha and One Day in Ukraine.

The evening is part of the Sharing Ukrainian Stories in Prague project, supported by the EUNIC Prague Cluster. This project was made possible thanks to the financial support of the Culture of Solidarity Fund powered by the European Cultural Foundation.
#CultureofSolidarityFund


About the movies

20 Days in Mariupol
2023
Original title: 20 днів у Маріуполі / Ukraine
Directors: Mstyslav Chernov
Languages: Ukrainian, English
Subtitles: CZ
Genre - Documentary, War
94 min.

Nominations and awards: 23 wins and 49 nominations in total, including: nomination for the Oscar for Best Documentary Film 2024, awards at the Sundance Film Festival 2023 and the Cleveland International Film Festival 2023

Synopsis: A team of Ukrainian journalists from The Associated Press (AP) trapped in the besieged city of Mariupol struggle to continue their work documenting atrocities of the Russian invasion. As the only international reporters who remain in the city, they capture what later become defining images of the war: dying children, mass graves, the bombing of a maternity hospital, and more. After nearly a decade covering international conflicts, including the Russia-Ukraine war for the AP, 20 DAYS IN MARIUPOL is Mstyslav Chernov's first feature-length film. Drawing on Chernov's daily news dispatches and personal footage of his own country at war, 20 DAYS IN MARIUPOL is a vivid, harrowing account of civilians caught in the siege, as well as a window into what it's like to report from a conflict zone, and the impact of such journalism around the globe.

Fortress Mariupol. The Last Day at Azovstal
2022
Ukraine
Directors: Yuliia Hontaruk, Dmytro 'Orest' Kozatskyi
Language : sans dialogues
Genre – Short
4 min 39

Synopsis: Mariupol Fortress is a series of films based on video calls to soldiers who are now surrounded in Mariupol on “Azovstal”.
Since the beginning of the siege, the director has been talking to soldiers of the Azov Regiment, revealing their portraits.
Orest, the head of the press service of the Azov Regiment, has been with Azovstal since the beginning of the encirclement of Mariupol. On the eve of his exit from the shattered factory, he made a farewell film.


За підтримки Посольства Франції та Посольства України в Чеській Республіці у рамках акції KINOWAR, яка охоплює показ чотирьох українських фільмів, буде представлено у Кіно35 документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова 2023 року. Після показу відбудеться дискусія з істориком та документалісткою Марією Суляліною та Давидом Стуліком, Спеціальний представник з питань Східного партнерства в Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки, яку модеруватиме Лєнка Віхова, журналістка, фахівчиня з україністики.

За участю фонду ALIPH, який займається охороною культурної спадщини в зонах бойових дій. Більше ніж 160 проєктів працює над відновленням української спадщини.

Прибуток від продажів квитків буде спрямований на підтримку асоціації Museum for Change, яка займається захистом музеїв та культурної спадщини в Україні.

Прибуток від продажу української кулінарії та мистецьких виробів, будуть спрямовані на допомогу громадської організації «Берегині з Ірпеня», яке об’єднує українок, які забезпечують військових маскувальними сітками і іншими корисними речами.

Бронювання квитків у Кіно35. Продаж квитків на місці: Фан - 150 крон, Спонсор - 300 крон, Патрон - 500 крон, Меценат - 1000 крон.

Мови: українська, англійська, чеська.

Акцію KINOWAR організовує Kinovarta. Вона проходить у кінотеатрах Atlas, Bio Oko та Edison Filmhub, з фільмами "Любов понад усе", "День українського добровольця" та "Коли весна прийшла в Бучу".

Вечір є частиною проєкту "Ділитися українськими історіями в Празі", підтриманого празьким кластером EUNIC. Він реалізується завдяки Фонду Культури Солідарності, який фінансується Європейською культурною фундацією.
#CultureofSolidarityFund


Більше про фільми:

20 днів у Маріуполі
Рік: 2023
Оригінальна назва: 20 днів у Маріуполі / Україна
Режисер: Мстислав Чернов
Мови: українська, англійська 
Субтитри: CZ, ENG
Документальний військовий фільм
Тривалість: 94 хв., +18 років

Номінації та винагороди:
23 нагороди та 49 номінацій, включаючи номінацію на Оскар за найкращий документальний фільм 2024 року, нагороду на фестивалі Санденс 2023 року та на Міжнародному кінофестивалі в Клівленді 2023 року.

Опис: Команда українських журналістів, що опинилася в оточеному місті Маріуполь після початку російської інвазії, намагається продовжити свою роботу з документуванням воєнних злочинів... Як єдині міжнародні репортери, які залишилися в місті, вони фіксують те, що пізніше стало визначальним зображенням війни. Смерті дітей, масові могили, обстріли пологового будинку. Після майже десяти років документування міжнародних конфліктів для The Associated Press, включаючи російсько-українську війну, "20 днів в Маріуполі" - перший повнометражний фільм Мстислава Чернова. Він пропонує живий опис цивільного населення, яке потрапило у пастку облоги, а також погляд на те, як важко давати свідчення з зони конфлікту. Його журналістська робота зачепила весь світ.

Маріупольська фортеця: Останній день на Азовсталі
Рік: 2022
Країна: Україна
Режисери: Юлія Гонтарук, Дмитро "Орест" Козацький
Мови: без діалогів
Жанр: короткий фільм
Тривалість: 4 хв 39 с

Опис: Маріупольська фортеця - це серія фільмів, створених на основі відеодзвінків з військовими, які тепер оточені в Маріуполі на "Азовсталі". З початку облоги режисер спілкується з військовими з полку "Азов" і розкриває їхні портрети. Орест, керівник пресслужби полку "Азов". У передвечір виходу зі зруйнованого заводу він зняв фільм на прощання.